Veřejná nabídka

Tento dokument představuje formální nabídku společnosti Apatite Hills s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) k uzavření smlouvy za níže uvedených podmínek.

Aktuální verzi nabídky naleznete na adrese: https://apatitehills.com/oferta/.

Zhotovitel může nabídku kdykoli před jejím přijetím odvolat.

Nabídka může být Poskytovatelem změněna bez zvláštního upozornění Zákazníka. Nové vydání Nabídky je účinné od okamžiku jejího zveřejnění na https://apatitehills.com/, pokud není novým vydáním Nabídky stanoveno jinak.

1.Definice

„Přijetí nabídky“ – úplné a bezpodmínečné přijetí nabídky zákazníkem provedením úkonů uvedených v této nabídce.

„Zákazník“ – fyzická osoba, která přijala nabídku.

„Objednávka“ – řádně vyplněná žádost Zákazníka o Službu vybranou na Webových stránkách.

„Stránky“  jsou stránky, které společnost Apatite Hills s.r.o. používá pro vyhledávání, výběr a prodej produktů cestovního ruchu, zpřístupňování informací, přijímání informací, sdílení a provádění dalších funkcí na internetu prostřednictvím domény apatitehills.com.

„Službou“ se rozumí kterákoli z následujících služeb poskytovaných příslušnými poskytovateli:Z

 • letecká přeprava osob („letecká přeprava“);
 • produkt cestovního ruchu („služba cestovního ruchu“);
 • hotel, lázně nebo jiná služba přechodného ubytování nebo pobytu pro fyzické osoby („hotelová služba“);
 • službu související s pojištěním (dále jen „pojišťovací služba“).

„Dodavatel“ – osoba (společnost), která poskytuje službu zákazníkovi.

 1. Obecná ustanovení.

2.1. Přijetí podmínek uvedených v Nabídce se považuje za zaplacení ceny Objednávky Zákazníkem.

2.2. Zhotovitel poskytne Objednateli informace obsažené na Webových stránkách a rezervaci Služeb podle parametrů stanovených Objednatelem, jakož i provedení, změnu a zrušení Objednávky (pokud změnu nebo zrušení Objednávky nelze provést bez účasti Zhotovitele).

2.3. Smlouvy o poskytování služeb na základě objednávek uvedených na Stránkách uzavírá Zákazník s Dodavateli. Služby jsou zákazníkovi poskytovány za podmínek stanovených poskytovateli. Zhotovitel neposkytuje služby sám a neodpovídá za kvalitu služeb poskytovaných Dodavateli.

2.5. Nestanoví-li platné právní předpisy nebo pravidla Dodavatele (podmínky Služeb) jinak, bere Zákazník na vědomí, že elektronické dokumenty a data přijatá od Dodavatele jsou Zákazníkem považovány za právně významné dokumenty vyhotovené písemně, odesílané a podepsané odesílatelem podle všech pravidel tradiční písemné formy dokumentů.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že dopisy, zprávy, oznámení zasílané e-mailem z a na adresu (e-mailová adresa Zhotovitele je uvedena v bodě 8 Nabídky, e-mailová adresa Objednatele je uvedena Objednatelem při zadání Objednávky) jsou dokumentací pocházející od Smluvní strany.

3.Postup objednávání.

3.1. Výměna informací mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně Objednávky a plnění dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Objednatel uvedl při zadávání Objednávky. V této souvislosti se Zákazník zavazuje pravidelně kontrolovat svůj e-mail až do okamžiku dokončení Služeb, aby obdržel informace o případných změnách stavu Objednávky, a v případě potřeby kontaktovat Vykonavatele pro informace na telefonu uvedeném na Webových stránkách nebo prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu na Webových stránkách.

3.2. Postup objednávání.

3.2.1. Objednávku si zákazník zajišťuje sám. Zhotovitel nebo Dodavatel je oprávněn zrušit část rezervace Objednatele a Zhotovitel nenese vůči Objednateli odpovědnost za jakékoli důsledky takového zrušení pro Objednatele.

3.2.2. Zákazník je povinen se v průběhu Objednávky seznámit se všemi podstatnými podmínkami Objednávky, včetně pravidel a podmínek poskytování (poskytování) Služby ze strany Dodavatele, pravidel změny nebo zrušení Služby, úhrady a vrácení ceny (části ceny) Služby apod.. Pokud Objednatel nerozumí některým podmínkám Nabídky (Smlouvy), Objednávky (Služby), včetně podmínek odmítnutí, vrácení, provedení změn ve vystavené Objednávce, je povinen si potřebné informace vyjasnit se Zhotovitelem před úhradou Objednávky.

3.2.3. Objednávky zadané zákazníkem jsou konečné. Zaplacením Objednávky Zákazník potvrzuje svůj plný a bezpodmínečný souhlas s podmínkami Nabídky a rovněž potvrzuje správnost všech údajů, které uvedl při zadávání Objednávky (jména, data, údaje o dokladech, adresy atd.).

3.2.4. Jakmile Zákazník provede platbu za Objednávku, je uzavření příslušné Smlouvy se Zákazníkem potvrzeno zasláním elektronického dokumentu obsahujícího parametry Služby, kterou má Dodavatel Zákazníkovi poskytnout. Zpracování dokumentů může trvat určitou dobu.

Elektronickými dokumenty potvrzujícími uzavření smlouvy jsou:

 • potvrzení o trase elektronické letenky v souvislosti s leteckou službou;
 • cestovní poukaz (voucher/potvrzení rezervace) a (nebo) smlouvu o prodeji produktu cestovního ruchu týkající se služby cestovního ruchu;
 • voucher (potvrzení rezervace) a (nebo) smlouvu o dočasném ubytování (jinou smlouvu) týkající se hotelové služby;
 • pojistnou smlouvu týkající se služby pojištění.

3.2.5.Pokud Zhotovitel není Objednatelem včas informován o úhradě Objednávky, nebo pokud Dodavatel Objednávku zruší, nebo z jiných důvodů, které Zhotovitel nemůže ovlivnit, bude Objednávka zrušena a pokud je to možné, může být na žádost Objednatele obnovena, přičemž Zhotovitel tyto žádosti vyřizuje v pořadí podle důležitosti.

3.3. Platba Objednávky.

3.3.1. Náklady na Příkaz jsou stanoveny v rublech při zadání Příkazu na Webových stránkách a zahrnují náklady na Službu a mohou rovněž zahrnovat odměnu Exekutora za poskytnutí služeb. V případě chyb v hodnotě Objednávky, které se vyskytnou v rezervačním systému bez ohledu na činnost Vykonavatele, je Vykonavatel povinen o tom při první příležitosti informovat Objednatele. Zákazník má možnost potvrdit objednávku za opravenou cenu nebo objednávku zrušit. Pokud se nepodaří Zákazníka kontaktovat do 24 hodin způsobem uvedeným v bodě 3.1. této Smlouvy, má se za to, že Zákazník se změnou ceny nesouhlasí, a Objednávka se proto ruší.

Pokud byla Objednávka zrušená podle tohoto článku zaplacena, Zhotovitel vrátí Objednateli peníze zaplacené za Objednávku.

3.3.2.

Služby musí být zaplaceny jedním ze způsobů nabízených na Stránkách. Platby se přijímají prostřednictvím platebních systémů, které mají právo odmítnout platbu.

Za datum platby se považuje datum přijetí platby na bankovní účet Exekutora uvedený v bodě 9 Nabídky.

3.3.3.

Platba bankovní kartou na Stránkách:

Platba za služby se provádí bankovními kartami.

Platba bankovní kartou se provede po kontrole a potvrzení objednávky s přesměrováním na platební bránu.

Zákazník ručí za to, že je držitelem bankovní karty, která je použita k úhradě Služeb, a nese vůči Vykonavateli plnou odpovědnost za porušení této záruky.

Platbu za Služby nemůže Zákazník provést bankovní kartou, pokud není jejím držitelem.

Při platbě za Služby uvede Zákazník – držitel bankovní karty následující údaje o bankovní kartě: číslo bankovní karty (bez mezer), jméno a příjmení držitele bankovní karty, dobu platnosti bankovní karty, ověřovací číslo.

Předávání těchto údajů probíhá za dodržení všech nezbytných bezpečnostních opatření. Platební brána splňuje mezinárodní bezpečnostní standardy PCI DSS 3.1.

Důvěrnost údajů a plateb zákazníka je zaručena zabezpečeným přenosem dat (SSL).

Pokud vydávající banka Zákazníka podporuje technologii 3D Secure, pak v souladu s požadavky technologie 3D Secure může vydávající banka při platbě za Objednávku požadovat dodatečnou identifikaci Zákazníka – držitele bankovní karty. Potřebu a způsob dodatečné identifikace určí vydávající banka nebo platební brána.

Platba se považuje za provedenou po autorizaci bankovní karty zákazníka vydávající bankou.

3.3.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo vyžádat si další doklady prokazující totožnost zákazníka za účelem ověření oprávněnosti použití bankovní karty a v dalších případech.

3.3.5 Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli další poplatky za služby, včetně nevratných poplatků.

 1. Změna smlouvy. Zrušení služeb.

4.1. V případě změn iniciovaných Objednatelem Zhotovitel provede změnu Objednávky a zašle ji na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou Objednatelem při zadání Objednávky. Poté, co Exekutor obdrží souhlas Objednatele se změněnou Objednávkou, který Objednatel zašle na e-mailovou adresu Exekutora uvedenou v bodě 8 Nabídky, pozbývá předchozí verze Objednávky platnosti a provedené změny nabývají účinnosti. V tomto případě se v nové zakázce zohlední finanční prostředky snížené o skutečné náklady, které zhotoviteli vznikly.

4.2 Pokud Dodavatel nepotvrdí možnost poskytnutí Zákazníkem zvolené Služby, informuje o tom Zákazníka telefonicky a/nebo e-mailem, jehož číslo a adresa jsou uvedeny při zadání Objednávky, a má právo nabídnout Zákazníkovi možnost realizace alternativní Služby, která splňuje vlastnosti předem uvedené v Objednávce.

4.3 V případě, že Zákazník zruší zaplacenou Objednávku, jejíž platbu Exekutor obdržel, budou náklady na zrušenou Objednávku snížené o skutečné náklady Exekutora převedeny na Zákazníka podle údajů uvedených v žádosti o vrácení peněz. Skutečnými náklady se rozumí náklady vynaložené Exekutorem na organizaci realizace Objednávky Objednatele na poskytnutí Služeb, včetně případných sankcí zadržených Dodavateli a dalšími osobami poskytujícími Služby.

 1. Povinnosti zákazníka. Zpracování osobních údajů.

5.1. Zákazník se zavazuje:

5.1.1. Při vyplňování Objednávky správně vyplnit všechna pole Objednávky, včetně uvedení pravdivých osobních údajů, a to jak vlastních, tak i jiných osob, v jejichž prospěch je Služba objednána;

5.1.2. Při zadávání Objednávky na Webových stránkách uvést kontaktní údaje nezbytné pro operativní komunikaci Vykonavatele se Zákazníkem (e-mailová adresa a telefonní číslo);

5.1.3. Zaslat a/nebo předat spolehlivé informace a řádné dokumenty potřebné k uzavření Smlouvy včas, nejpozději ve lhůtě stanovené Exekutorem (seznam dokumentů a lhůtu jejich předložení stanoví Exekutor v oznámení zaslaném Objednateli;

5.1.4. neporušovat omezení v hlavičkách HTTP za účelem blokování robotů na Stránkách nebo obcházení jiných opatření k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky;

5.1.5. Neprovádět žádné činnosti, které podle názoru poskytovatele způsobují nebo mohou způsobit nadměrné nebo nepřiměřené zatížení infrastruktury poskytovatele;

5.1.6. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele neodkazovat přímo na žádnou část Webových stránek za jakýmkoli účelem, nevytvářet „zrcadla“ ani jinak nepřenášet žádné části Webových stránek na jiné webové stránky bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

5.2 Přijetím nabídky Zákazník svobodně, dobrovolně a ve vlastním zájmu dává Zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a/nebo souhlasí s tím, aby Zhotovitel zpracovával osobní údaje a osobní údaje dalších osob, kterým budou Služby poskytovány:

– příjmení, jméno, otcovské jméno;

– pohlaví, datum narození, měsíc a rok narození.

– kontaktní telefonní číslo

– e-mailová adresa;

– údaje o dokumentech uvedených v objednávce

– údaje o státní příslušnosti;

– země narození;

– soubory cookie, typ a verzi operačního systému, typ a verzi prohlížeče, typ zařízení a rozlišení jeho obrazovky, zdroj, ze kterého Zákazník na Stránky přišel, z jaké stránky nebo prostřednictvím jaké reklamy, jazyk operačního systému a prohlížeče, jaké akce Zákazník na Stránkách provádí, ip adresu.

Souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů a/nebo osobních údajů dalších osob, kterým budou služby poskytovány, je konkrétní, informovaný a vědomý.

5.3 Objednatel souhlasí se zasíláním informačních materiálů zhotovitele a/nebo dodavatele prostřednictvím komunikačních kanálů určených objednatelem, včetně mobilních, telefonních a e-mailových komunikačních kanálů.

5.4. Pokud zákazník nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů a/nebo pokud nesouhlasí se zasíláním informačních materiálů, zašle žádost na e-mailovou adresu: [email protected] nebo písemně na adresu: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika

Pokud zákazník odvolá svůj souhlas se zasíláním informačních materiálů, zhotovitel přestane zasílat informační materiály zákazníkovi nejpozději do tří pracovních dnů.

 1. Záruky a povinnosti stran.

6.1. Odpovědnost Dodavatele v procesu poskytování služeb podle Smlouvy je omezena na funkci organizování a provádění interakce (včetně informačních technologií) mezi Objednatelem a Dodavatelem za účelem uzavření Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za součásti, komponenty, zařízení a software platebních systémů, které se podílejí na celkovém procesu zpracování objednávek a uzavírání smluv.

6.2 Zhotovitel nenese vůči Objednateli odpovědnost v případě úplné nebo částečné nefunkčnosti Webových stránek po jakoukoli dobu, jakož i v případě nemožnosti přístupu Objednatele na Webové stránky nebo způsobení jakékoliv nepřímé nebo přímé škody v důsledku těchto okolností. Veškeré nabídky, ceny a podmínky služeb se mohou změnit bez předchozího upozornění zákazníka, a to v závislosti na čase, dostupnosti míst, termínech, datech, víkendech a svátcích, sezónních výkyvech cen, stávkách a dočasné nefunkčnosti rezervačních systémů a/nebo na dalších změnách, podmínkách a omezeních.

6.3 Vykonavatel neodpovídá Objednateli za vzniklé škody a jiné negativní důsledky, které vzniknou v důsledku

– v důsledku jednání zahraničních zastupitelských úřadů (konzulátů), jiných organizací, včetně odmítnutí zahraničního zastupitelského úřadu (konzulátu) vydat (pozdržet) vstupní vízum Zákazníkovi;

– v případě nezaplacení nebo neúplného zaplacení ceny Služeb ze strany Zákazníka;

– pokud Zákazník neposkytne informace a dokumenty potřebné pro plnění Smlouvy včas a/nebo nedostatečně a/nebo nevčasně.

– odepření výjezdu/vstupu Objednatele při pasové hraniční kontrole nebo celní kontrole nebo uložení sankcí Objednateli ze strany hraničních nebo celních orgánů z důvodů, které nesouvisejí s plněním povinností Vykonavatele podle Smlouvy;

– z důvodu, že zákazník nemá potřebné doklady (pasy, povolení, souhlasy, víza);

– z důvodu zrušení nebo změny času odletu letů (včetně změny letů), vlaků nebo jiných dopravních prostředků. V takovém případě nese dopravce odpovědnost podle mezinárodních přepravních předpisů;

– z důvodu ztráty, odcizení osobních zavazadel, cenností a dokladů zákazníka během cesty.

6.4 Zákazník potvrzuje a zaručuje, že si je vědom a souhlasí zejména s tím, že:

 • s požadavky na vyhotovení a dostupnost dokumentů potřebných pro poskytování služeb dodavatelem. Zákazník se musí seznámit se všemi požadavky země, do které cestuje, a dodržovat je;
 • podmínky dodavatele pro poskytování služeb;
 • požadavky na cestovní pasy a další formální dokumenty potřebné k získání víza a vstupu do země pobytu;
 • zvláštnosti a pravidla hraniční (celní) kontroly (režimu);
 • povinnost dodržovat celní a hraniční předpisy;
 • cestující jsou plně odpovědní za platnost svých cestovních pasů a za správnost údajů v nich uvedených.
  že vyhoštění cestujícího s neplatnými vstupními nebo výstupními doklady se provádí výhradně na náklady cestujícího. 

6.5. Zákazník nese veškerá rizika spojená s neuvedením/nedostatečným uvedením osobních údajů osob, v jejichž prospěch je Služba objednána, jakož i s nedostatečným informováním těchto osob o podmínkách/změnách Služby, chybami při výběru termínů, třídy služby a dalších parametrů Objednávky.

 1. Doba platnosti smlouvy a postup pro její změnu a ukončení

7.1 Smlouva může být změněna nebo ukončena v případech a způsobem stanoveným zákonem.

7.1.1. Objednatel má právo odmítnout Služby a získat zpět peníze zaplacené v rámci úhrady za Služby s odečtením skutečně vynaložených nákladů v případě, že Zhotovitel změní věcné podmínky Služby uvedené v Objednávce, nebo souhlasit s podmínkami Služby změněnými Zhotovitelem, s nezbytným doplatkem v případě, že se celkové náklady na Služby zvýší.

7.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat změnu nebo ukončení smlouvy v důsledku podstatných změn okolností, z nichž smluvní strany vycházely při uzavírání smlouvy. Podstatnými změnami okolností se rozumí: zhoršení podmínek poskytování Služeb uvedených ve Smlouvě; změny podmínek poskytování Služeb, nepředvídatelné zvýšení sazeb.

V případě ukončení Smlouvy z důvodu podstatné změny okolností vrátí Zhotovitel do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne obdržení peněz od Dodavatele Objednateli peníze, které od něj obdržel jako platbu za Služby, po odečtení skutečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním povinností podle Smlouvy.

Odpovědnost za případné důsledky vyplývající z neinformovanosti Objednatele o změnách v Objednávce, které nastaly z důvodů mimo kontrolu Zhotovitele (např. zrušení nebo odložení letu, opožděná úhrada Objednávky bankou Objednatele, změna tarifů atd.), nese Objednatel.

7.3 Objednatel má právo ukončit Smlouvu za podmínky úhrady skutečně vzniklých nákladů Exekutorovi spojených s plněním povinností dle této Smlouvy. V takovém případě budou do 30 (třiceti) pracovních dnů po obdržení peněz od Dodavatele na účet, ze kterého byla provedena platba za Služby, peníze zaplacené za Služby vráceny a budou od nich odečteny skutečně vynaložené náklady.

7.4 Zhotovitel ukončí Smlouvu po dalším potvrzení výpovědi Smlouvy Objednatelem jedním z následujících způsobů

– ústně po telefonu Zákazníka, který je uveden v Objednávce;

– písemně na e-mail Objednatele uvedený v Objednávce jako odpověď na dopis Zhotovitele.

7.5 Pokud byly Zákazníkovi poskytnuty řádné Služby, ale Zákazník z vlastní iniciativy nebo z důvodu svého zaviněného jednání (včetně absence řádných dokladů, pozdního přihlášení, úředního odmítnutí opuštění nebo vstupu do země přechodného pobytu, vyhoštění apod.) poskytnuté Služby zcela nebo zčásti nevyužil, pak v takovém případě Exekutor nevrací finanční prostředky za poskytnuté Služby, které nebyly Zákazníkem využity.

7.6 Zjistí-li Objednatel nesprávné plnění nebo neplnění objednaných Služeb, je povinen na to neprodleně upozornit zaměstnance Vykonavatele, aby byla včas přijata opatření vyhovující všem stranám.

 8. Adresa a údaje o dodavateli

Provozovatel

Apatite Hills s.r.o.

Číslo: 119 30 187

Adresa: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika

Telefon: +420 797 611 222

Menu