Ochrana soukromí

Obecné podmínky používání

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) je oficiálním dokumentem společnosti Apatite Hills s.r.o., se sídlem Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00, Praha 2, Česká republika (dále jen „Provozovatel“) a definuje postup zpracování a ochrany informací o fyzických osobách (dále jen „Uživatelé“) využívajících služby, informace, služby webových stránek umístěných na doméně apatitehills.com (dále jen „Stránky“).

Zachování důvěrnosti je pro Provozovatele důležité, neboť účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je zajistit ochranu práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práva na soukromí, osobního a rodinného tajemství, před neoprávněným přístupem a zveřejněním.

Vypracovali jsme Zásady ochrany osobních údajů, které popisují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje – jakoukoli činnost (operace) nebo soubor činností (operací) prováděných s využitím automatizace nebo bez ní s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, objasňování (aktualizace, úpravy), získávání, používání, předávání (distribuce, poskytování, zpřístupňování), anonymizace, blokování, odstraňování, likvidace osobních údajů.

Vztahy související se zpracováním osobních údajů a informací o uživatelích stránek se řídí těmito Pravidly, dalšími oficiálními dokumenty Provozovatele a platnými zákony České republiky.

Osobní údaje zpracováváme zákonným a korektním způsobem, rozumně a v dobré víře a na základě zásad.

  • zákonnost účelů a způsobů zpracování osobních údajů;
  • dobrou víru;
  • soulad účelů zpracování osobních údajů s účely předem stanovenými a uvedenými při shromažďování osobních údajů a s oprávněními provozovatele.
  • Soulad objemu a povahy zpracovávaných osobních údajů, jakož i způsobů zpracování osobních údajů s účely zpracování osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují veškeré zpracování osobních údajů a osobních informací (jakékoli osobní údaje a jakékoli další informace s nimi související) o osobách, které jsou spotřebiteli produktů nebo služeb provozovatele.

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů shromážděných jakýmikoli prostředky, ať už aktivními nebo pasivními, online i offline, od osob nacházejících se kdekoli na světě.

Shromažďování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností provozovatele vůči uživatelům v souvislosti s používáním webových stránek a jejich služeb.

Zpracování osobních údajů se provádí se souhlasem subjektu osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů), které lze použít k identifikaci konkrétní osoby nebo spojení s ní.

O osobní údaje vás můžeme požádat kdykoli, když se na provozovatele obrátíte. Provozovatel může tyto údaje používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tyto informace může také kombinovat s jinými informacemi za účelem poskytování a zlepšování svých produktů, služeb, obsahu a komunikace.

Níže jsou uvedeny některé příklady typů osobních údajů, které může provozovatel shromažďovat, a způsob, jakým můžeme tyto informace používat.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Můžeme shromažďovat různé údaje/informace, včetně:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození;
  • poštovní adresa;
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa;
  • Bankovní údaje (včetně údajů o bankovní kartě).

Osobní údaje mohou zahrnovat i další údaje, které uživatelé poskytnou na žádost provozovatele, aby mohl provozovatel plnit své závazky vůči uživatelům vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb. Provozovatel má zejména právo požádat uživatele o kopii dokladu totožnosti nebo jiného dokladu obsahujícího jeho jméno, příjmení, fotografii, jakož i další doplňující údaje, které budou podle uvážení Provozovatele nezbytné a dostatečné pro identifikaci takového uživatele a umožní zabránit zneužití a porušení práv třetích osob.

Pokud do našich akcí a aktivit zapojíte další osoby nebo je pozvete ke komunikaci s námi, může provozovatel shromažďovat osobní údaje, které mu o nich poskytnete, jako je jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Při zpracování osobních údajů dbáme na to, aby osobní údaje byly přesné, dostatečné a v případě potřeby aktuální s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

Jak používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují zasílat vám oznámení o nových produktech, speciálních nabídkách a různých akcích. Pomáhá nám také zlepšovat naše služby, obsah a komunikaci. Pokud si nepřejete být zařazeni do našeho seznamu adresátů, můžete se kdykoli odhlásit a informovat nás o tom na uvedených kontaktech pro zpětnou vazbu.

Čas od času můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání důležitých oznámení o změnách našich podmínek a zásad nebo k potvrzení vámi zadaných objednávek či provedených nákupů. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou důležité pro váš vztah se společností Operator, nemůžete se ze zasílání těchto sdělení odhlásit.

Osobní údaje můžeme také použít pro interní účely, jako jsou audity, analýza dat a výzkum za účelem zlepšení produktů a služeb společnosti Operator a komunikace se zákazníky.

Pokud se zúčastníte loterie, soutěže nebo podobné propagační akce, vyhrazujeme si právo použít vámi poskytnuté osobní údaje ke správě těchto programů.

Shromažďování a používání neosobních informací

Shromažďujeme také neosobní informace – informace, které neumožňují jejich přímé přiřazení ke konkrétní osobě. Neosobní informace můžeme shromažďovat, používat, sdílet a zveřejňovat za jakýmkoli účelem.

Můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je povolání, jazyk, poštovní směrovací číslo, jedinečný identifikátor zařízení, místo a časové pásmo, ve kterém je produkt používán, abychom lépe porozuměli chování zákazníků a zlepšili naše produkty, služby a komunikaci.

Můžeme také shromažďovat osobní údaje/informace o tom, co uživatele na našich webových stránkách zajímá, když používá naše další produkty a služby. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány a používány, aby nám pomohly poskytovat užitečnější informace našim zákazníkům a pochopit, které prvky našich webových stránek, produktů a služeb jsou pro ně nejzajímavější. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se souhrnné údaje/informace považují za neosobní údaje/informace.

Pokud kombinujeme neosobní informace s osobními informacemi, budou tyto souhrnné informace považovány za osobní informace, dokud jsou tyto informace kombinovány.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje uživatelů se nesdělují třetím stranám, s výjimkou případů výslovně stanovených tímto nařízením.

Zpracování osobních údajů Uživatele se provádí bez časového omezení, jakýmkoli zákonným způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím nebo bez využití automatizačních prostředků.

Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může předávat osobní údaje třetím stranám, zejména kurýrním službám, poštovním organizacím, telekomunikačním operátorům atd., a to výhradně pro účely uvedené v části „Shromažďování osobních údajů“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud to uživatel určí nebo s jeho souhlasem, mohou být osobní údaje uživatele předány třetím stranám, které jsou protistranami provozovatele, pod podmínkou, že tyto protistrany přijmou závazky zajistit důvěrnost obdržených informací, zejména při používání aplikací.

Aplikace, které uživatelé používají na webových stránkách, jsou umístěny a spravovány třetími stranami (vývojáři), které jednají nezávisle na provozovateli a nejednají jeho jménem nebo na jeho příkaz. Uživatelé jsou povinni se před zahájením používání příslušných aplikací seznámit s pravidly poskytování služeb a zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran (vývojářů).

Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny na žádost oprávněných orgánů veřejné moci v České republice pouze z důvodů a způsobem stanoveným právními předpisy České republiky.

Provozovatel blokuje osobní údaje týkající se příslušného uživatele u uživatele nebo jeho zákonného zástupce nebo u oprávněného orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů po dobu ověřování v případě zjištění nespolehlivých osobních údajů nebo protiprávního jednání.

Zpřístupnění informací třetími stranami

V některých případech může Provozovatel poskytnout určité osobní informace a údaje strategickým partnerům, kteří s ním spolupracují na poskytování produktů a služeb, nebo těm, kteří mu pomáhají prodávat produkty a služby spotřebitelům. Třetím stranám poskytujeme minimální množství osobních údajů, které jsou nutné pouze k poskytnutí požadované služby nebo k provedení požadované transakce.

Osobní údaje budou provozovatelem sdíleny pouze za účelem poskytování produktů a služeb spotřebitelům a za účelem zlepšení těchto produktů a služeb a související komunikace. Tyto informace nebudou poskytnuty třetím stranám pro jejich marketingové účely.

Pro použití vašich osobních údajů k jakémukoli jinému účelu vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Poskytovatelé služeb

Provozovatel poskytuje osobní údaje/informace společnostem, které poskytují služby, jako jsou: zpracování informací, poskytování půjček, vyřizování spotřebitelských objednávek, doručování, další služby zákazníkům, zjišťování vašeho zájmu o naše produkty a služby a provádění průzkumů zaměřených na poznání našich zákazníků nebo spokojenosti zákazníků. Tyto společnosti jsou povinny chránit vaše údaje bez ohledu na to, kde sídlí.

Ostatní lidé

Může být nezbytné, aby provozovatel – na základě zákona, soudního řízení, soudního sporu a/nebo žádosti veřejných nebo vládních orgánů v zemi vašeho bydliště nebo mimo ni – zveřejnil vaše osobní údaje. Osobní údaje/ informace o vás můžeme také zveřejnit, pokud zjistíme, že takové zveřejnění je nezbytné nebo vhodné z důvodů národní bezpečnosti, prosazování práva nebo jiného veřejného zájmu.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud zjistíme, že je to přiměřeně nutné k prosazení našich podmínek nebo k ochraně našich operací nebo uživatelů. Kromě toho můžeme v případě reorganizace, fúze nebo prodeje předat některé nebo všechny osobní údaje, které shromažďujeme, příslušné třetí straně.

Zničení osobních údajů

Osobní údaje jsou zlikvidovány, pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel přijímá opatření – včetně právních, organizačních, administrativních, technických a fyzických opatření – aby zajistil ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, zablokováním, kopírováním, šířením nebo jiným protiprávním jednáním třetích stran.

Když používáte některé produkty, služby nebo aplikace provozovatele nebo píšete na fóra, chaty nebo sociální sítě, jsou vámi poskytnuté osobní údaje viditelné pro ostatní uživatele a mohou je číst, shromažďovat nebo používat. Za osobní údaje, které se v takových případech rozhodnete poskytnout, odpovídáte sami.

Integrita a uchovávání osobních údajů

Při interakci s provozovatelem můžete snadno aktualizovat své osobní údaje a informace. Vaše osobní údaje a informace budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.

Neshromažďujeme osobní údaje nezletilých osob. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje nezletilé osoby, podnikneme kroky k jejich co nejrychlejšímu odstranění.

Důrazně doporučujeme rodičům nebo jiným osobám, které mají nezletilé v péči (zákonným zástupcům, adoptivním rodičům nebo opatrovníkům), aby na používání těchto webových stránek nezletilými dohlíželi.

Webové stránky a služby třetích stran

Webové stránky, produkty, aplikace a služby provozovatele mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Naše produkty a služby mohou také využívat nebo nabízet produkty či služby třetích stran. Osobní údaje a informace shromážděné třetími stranami, které mohou zahrnovat například údaje o poloze nebo kontaktní údaje, se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Provozovatel neodpovídá za jednání třetích osob, které prostřednictvím internetu nebo služeb stránek získají přístup k informacím o uživateli, a za důsledky používání údajů a informací, které jsou z povahy stránek dostupné každému uživateli internetu.

Zachování soukromí na úrovni společnosti

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí, sdělujeme našim zaměstnancům zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení a přísně prosazujeme opatření na ochranu osobních údajů v rámci společnosti.

Komunikace s vámi

Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem se vztahují platné právní předpisy České republiky.

Uživatelé jsou oprávněni zasílat Provozovateli své žádosti, včetně žádostí týkajících se nakládání s jejich osobními údaji, zasílání odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v písemné formě na adresu uvedenou v části Obecná ustanovení tohoto článku nebo ve formě elektronického dokumentu podepsaného kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel se zavazuje žádost uživatele prověřit a zaslat na ni odpověď do 30 dnů od obdržení žádosti.

Ostatní

Návštěvník webových stránek provozovatele, který poskytne své osobní údaje a informace, souhlasí s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení provést jakékoli změny těchto zásad s cílem dále zlepšit systém ochrany před neoprávněným přístupem k osobním údajům, které uživatelé poskytli bez souhlasu uživatele. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme na našich webových stránkách oznámení spolu s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto zásady se nevztahují na postupy a online zdroje třetích stran.

Menu